Certifikat ISO 9001:2000 za projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

FIS d.o.o. Bihać Ispitivanje elektroinstalacija i sistema za zaštitu od požara, izrada Energetskog certifikata, izrada elaborata zaštite od požara za Poslvni centar BihaćBINGO d.o.o. Cazin Izrada Energetskog certifikata za Poslovni centar Cazin MODUL GRADNJA d.o.o. Sanski Most – Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija fabrike za proizvodnju montažnih objekata GAT d.o.o. Sanski Most – Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija fabrike za proizvodnju metalnih dijelova UNICredit Leasing d.o.o. Sarajevo – Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija za Tržni centar Bosanska Krupa OPAL Group d.o.o. Bihać – Izrada Energetskog certifikata – Hotel OPAL Sarajevo SANY GLOBAL d.o.o. BIHAĆ – Glavni projekt drvno-prerađivačkog komplexa 5.500 m2 AMBULANTA SARAJ POLJE SARAJEVO – Preliminarni i detaljni Energetski pregled objekta OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO – Preliminarni i detaljni Energetski pregled objekta JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG – Projekt podizanja energetske efikasnosti JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA I DRVOPRERAĐIVAČKA SREDNJA ŠKOLA BIHAĆ – Projekt podizanja energetske efikasnosti CENTAR ZA STARA i IZNEMOGLA LICA MOSTAR – Projekt podizanja energetske efikasnosti DOM ZDRAVLJA ODžAK – Projekt podizanja energetske efikasnosti VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH – Zgrada Kantonalnog Suda u Bihaću JU Zavod za prostorno uređenje Bihać – Projekt vanjskog uređenja zgrada Blok 11-Ozimice II INTERBUTAN d.o.o. – Plinski centar i benzinska pumpa u Bihaću LEGNO d.o.o. – Tvornica peleta Bosanski Petrovac JU BIOTEHNIČKI FAKULTET Bihać – Energetski pregled zgrade fakulteta i projekt podizanja energetske efikasnosti BH TELECOM dd Bihać -IZVEDBENI PROJEKTUpravne zgrade 3500 m2 ZU KANTONALNA BOLNICA – Glavni projekt Solarnog postrojenja za PTV na krovu zgrade Foča; AQUA BH d.o.o. – Elaborat regulacije saobraćaja – wwtp komponenta 1 Bihać; ZU KANTONALNA BOLNICA – Rekonstrukcija Centralnog dijela zgrade Foča; HALKO d.o.o. Cazin – poslovno prodajni objekt sa skladištem 2700 m2; HUPI LES d.o.o. Cazin – Stanica za prikupljanje i sortiranje otpada za reciklažu; STANOVI d.o.o. – Stambeni objekt CB3 6030 m2; KRUPA KABINE d.o.o. – Projekt mašinskih instalacija 5500 m2; STRABAG d.o.o. Sarajevo – Asfaltna baza Doboj 130 t/h; STANOVI d.o.o. – Poslovni objekt CB4 590 m2; MEGGLE d.o.o. Bihać – Projekt nove kotlovnice za grijanje i tehnologiju; HF COMMERCE d.o.o. Bihać – poslovni objekt 4400 m2; REKONSTRUKCIJA BENZINSKIH PUMPI – OMV-GAZPROM 12 lokacija; JU KANTONALNA DIREKCIJA CESTA – Nadzor nad rekonstrukcijom cesta Kamenica – Gata; Revizija projektne dokumentacije 4 dionice; Projekt snacije klizišta KulenVakuf; ELUMATEC d.o.o. Bihać – Čelična hala za skladištenje i popravak mašina; POSLOVNA ZONA RIPAČ – OPĆINA BIHAĆ – Infrastrukturni projekt; KONCEPT STANOVI d.o.o. – Stambeno – Poslovni objekt Bihać 2500 m2; DENARO d.o.o. Bihać – Poslovni objekt 1200 m2; PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac – tvornica za proizvodnju vrata; DETOX I METADONSKI CENTAR KB Bihać, Investitor UN DP i Kantonalna bolnica; Hotel EMPORIUM d.o.o, P+2, 2500 m2; Iinvestitor Emporium d.o.o. Bihać – Nadzor; Poslovni objekt FAVORIT BH d.o.o./ 700 m2 / Investitor: Favorit BH d.o.o.; Tvornica peleta ERAGON d.o.o. Bihać , Investitor: Ortačka Grupa iz Italije; Tvornica peleta INTERWORK d.o.o. , Bosanski Petrovac; Investitor Interwork d.o.o. Cazin; Stambeno poslovniobjekat „CB2“ Bihać, 120 stanova 8800 m2, Investitor „Stanovi d.o.o.“; Podzemna garaža u sklopu stambeno poslovnog objekta „CB2“, Investitor „Stanovi d.o.o.“ Stambeno poslovni objekat „CB3“ Bihać, 80 stanova 6800 m2, Investitor „Stanovi d.o.o.“; Podzemna garaža u sklopu stambeno poslovnog objekta „CB3“, Investitor „Stanovi d.o.o.“; Stambeno poslovni objekat „Imobiliare Beganović“ Cazin, 64 stana, Investitor „Imobiliare Beganović Cazin“; Etno selo, Vrtoče, Investitor: Centar za očuvanje selaVrtoče; Bosanski Kulturni Centar, Švedska Orebro, Investitor Bosansko Udruženje Orebro; Stambeni objekat Lamela 2 Luke, 22 stana, 1100 m2, investitor „WBE“ d.o.o. Bihać.; Pravoslavna crkva Bihać, Investitor Srpska pravoslavna crkva Bihać / Nadzor.; Gradska Džamija Bihać, Investitor Medžlis IZ Bihać / Nadzor/ Projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije/; Katolički školski centar Ivan Pavao II, Bihać, Investitor KŠC Bihać – Nadzor; Poslovni objekt RADIAL d.o.o. Bosanska Krupa, Investitor:Radial d.o.o.; Idejni i Glavni projekt kompletne infrastrukture u naselju Ceravci 2 Bihać, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjenje Bihać , 5 km ceste/vodovod/kanalizacija/javna rasvjeta; Idejni i glavni projekt saobračajnica-cesta unutar kruga Kantonalne bolnice dr.Irfan Ljubijankić u Bihaću, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjenje; Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije bolničke ceste, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjnjeGlavni projekt šetnice od Smaragnog mosta do dvoslapa; Glavni projekt Antenskog stuba za GSM i Internet mrežu u Brekovici – Bihać / Investitor: Dasto Semtel d.o.o.Bijeljina; Glavni projekt Antenskog stuba za GSM i Internet mrežu u Velika Gomila – Cazin / Investitor: Dasto Semtel d.o.o.Bijeljina; STANOVI d.o.o. – Stambeno poslovni kompleks 8.000 m2 : Stanovi d.o.o. Bihać; Imobiliare Beganovic Cazin – Stambeno poslovni kompleks 7.500m2; Projekt komunalne infrastrukture Ceravci I – Općina Bihać; Rekonstrukcija sportske dvorane Druge osnovne škole Bosanska Krupa, Investitor Općina Bosanska Krupa (Idejni projekt); Poslovni objekt „Favorit BH“ d.o.o. Bihać, Investitor Favorit BH d.o.o. (Idejni projekt); Poslovni objekt „Senabil“ d.o.o. Bihać, Investitor Senabil d.o.o. (Idejni i glavni projekt); Poslovni objekt „Katrapilar“ d.o.o. Investitor Katrapilar d.o.o. (Idejni projekt); Poslovni objekt „AS Interijer“, Investitor Selimagić Dževad (Idejni i glavni projekt); Poslovno stambeni objekt „Ozimice I“ Lamele STO1 i STO2 – Investitor: Općina Bihać (Glavni projekt); Stambena zgrada Ceravci I- Blok 1 – Investitor: Stanovi d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor) Rekonstrukcija gradskog stadiona „NK Jedinstvo“ Bihać – Investitor: Općina Bihać (Idejni projekt rekonstrukcije)Poslovni centar „Favorit BH“ Sarajevo 1100 m2 – Investitor: Favorit BH d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor) Tunel i most preko rijeke Une – Investitor: JU Zavod za Prostorno Uređenje Bihać (Glavni projekt) Stambena zgrada Ceravci I- Blok 2 – Investitor: Stanovi d.o.o. Bihać (Idejni i glavni projekt) Stambena zgrada „Luke“ – Investitor: WBE d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor) Benzinska pumpa „BOBAR“ – Investitor: BOBAR Group Bijeljina (Idejni i glavni projekt) Bakrač Security Tower – Investitor: Bakrač Security d.o.o. Bihać (Idejni projekt) Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4kV „Vodovod Klokot“ – Investitor: JP „Vodovod“ Bihać Zgrada uprave JP „KOMRAD“ – Investitor: JP KOMRAD Bihać (Idejni i glavni projekt) Radionice i garaže JP „KOMRAD“ – Investitor: JP KOMRAD Bihać (Idejni i glavni projekt)Turističko naselje „UNKA“Bihać – Investitor: RIZ Krajina Bihać (Idejni i glavni projekt) Poslovni centar „ILMA“ Sanski Most – Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor) Poslovni centar „ILMA“ Cazin – Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor) Poslovno stambeni objekt „ILMA“ Bihać Prekounje – Investitor: ELHANA d.o.o. Bihać (Idejni projekt) Poslovni stambeni objekt „ILMA“ Bihać Ozimice I – Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt) Poslovni centar „ILMA“ Bihać – Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Glavni projekt) Market „ILMA“ Bosanska Krupa – Investitor: 14.Septembar Bosanska Krupa (Glavni projekt) Poslovno stambeni kompleks „Kozara“ Bosanska Krupa – Investitor: BC Gradnja Otoka (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor) Poslovni stambeni kompleks E2 i E3 „Velešići“ Sarajevo – Investitor: Šipad Komerc dd Sarajevo (Završni građevinski radovi) Poslovno stambena zgrada E1 Velešići Sarajevo – Investitor: Šipad Komerc dd Sarajevo (Nadzor nad izgradnjom) Poslovno stambeni kompleks „Stup“ Lamele 1 i 2 Sarajevo – Investitor: Ortačka grupa (Izgradnja) Poslovni kompleks i skladište „Elumatec GMBH“ Bihać – Investitor: Elumatec d.o.o. Bosnia (Izgradnja) Poslovna zgrada Raiffeisen Bank Bihać – Investitor: Raiffeisen Bank dd Sarajevo (Izgradnja) Zgrada uprave „JP Gračanica“ Donji Vakuf – Investitor: JP Gračanica (Izgradnja) Vodovod i rezervoari pitke vode Ostružnica Bosanska Otoka (Glavni projekt i nadzor) Rezervoari pitke vode Cazin (Projekat konstrukcije) Drenažni sistem i kolektor „LUKE“ Bosanska Krupa– Investitor: JU Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu (Glavni projekt) Vodeni mlinovi na rijeci Uni Bosanska Krupa (drvene konstrukcije, glavni projekt) Most na rijeci Drobinica Luke – Bihać – Investitor: JU Zavod za Prostorno Uređenje Bihać (Glavni projekt) Poslovno stambena zgrada PARK dr. Irfan Muminović Bihać (Glavni projekt i nadzor) Proizvodni kompleks Dalmacija Cementa u Prijedoru – Investitor: CEMEX d.o.o. (Glavni projekt) Prodajni kompleks „Jandrić“ Udbina – Investitor: Total projekt d.o.o. Bihać (Statički proračun i armaturni radovi) Lamele Žugović Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi) LIft Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi) Dom Sestara Milosrdnica Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi) Auto salon Perak Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi) Kompleks Račić Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi) Domovi Dalmatinske Rivijere Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi) Zgrada „Vulix“ Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)< span class="sega">Zgrada „Prodex“ Dubrovnik – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi) Dvojna kuća „Sršen“ – Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi) Zgrada „PANTEON“ Novigrad – Investitor: Tissa d.o.o. Rovinj (Statički proračun i armaturni radovi) Kuća „Čalek Matulji“ Opatija – Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Statički proračun i armaturni radovi) Restoran „Babić“ Korenica – Investitor: Proing d.o.o. Pula (Statički proračun i armaturni radovi) Hotel „Aurora“ Sunčana obala, Mali Lošinj – Investitor: Proing d.o.o. Pula (Armaturni radovi) Hotelelski kompleks „MIRAMAR NEPTUN“ Opatija (5 zgrada, podzemna garaža sa bazenima) – Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Projekt konstrukcije i armaturni radovi) Hotel „Katarina“ Rovinj – Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Armaturni radovi) Poslovno proizvodni kompleks „Harbaš-Comp“ Bosanska Krupa – pilana, radionice, garaže i zgrada za radnike – Investitor: Harbaš Comp d.o.o. (Glavni projekt i nadzor) Poslovni centar „Krajina“ Bihać – Investitor: Riz Krajina d.o.o. ( Projekt izvedenog stanja) Džamija „Ćela“ Prijedor – Investitor: IZ Ćela (Projekt konstrukcije) Džamija „Ćorakovo“ Kozarac Prijedor – Investitor: IZ Ćorakovo (Projekt konstrukcije) Džamija „Tekija“ Bosanska Gradiška – Investitor: IZ Bosanska Gradiška (Projekt konstrukcije i nadzor) Džamija „IVZ Prnjavor“ Prnjavor – Investitor: IVZ Prnjavor (Projekt konstrukcije) Džamija „Zborište“ Velika Kladuša – Investitor: IZ Zborište (Projekt konstrukcije) Proizvodna hala „MEB“ Cazin – Investitor: MEB d.o.o. Cazin (Projekt konstrukcije) Poslovni centar „Braća Bajrić“Stijena Cazin – Investitor: Braća Bajrić d.o.o. Cazin (Projekt konstrukcije) Diskoteka „Jezerski“ Bosanska Krupa (Glavni projekt i nadzor) Vojni kompleks „Adil Bešić“ Bihać – Investitor: VFBiH (Projekt izvedbenog stanja) Vojni kompleks „Grmeč“ Bihać – Investitor: VFBiH (Projekt nove kuhinje i blagovaonice) Proizvodna hala „Bužimkić“ Bosanska Krupa (Glavni projekt) Klaonica i proizvodna hala „MS ALEM“ Bosanska Krupa – Investitor: MS ALEM d.o.o. Bosanska Krupa (Glavni projekt i nadzor) Mesna industrija „BAJRA“ Travnik – Investitor Bajra d.o.o. (Projekt konstrukcije) Pilana „Asix“ Bosanski Petrovac – Investitor: ASIX d.o.o. Bosanski Petrovac (Projekt konstrukcije) Javni market Bosanski Petrovac – Investitor: JU Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Bosanski Petrovac (Glavni projekt) Javni market Bosanska Krupa – Investitor: Adna Comerce Bosanska Krupa (Glavni projekt) Sušara Šipad BINA Bihać – Investitor: Šipad „BINA“ Bihać (Glavni projekt) Kapela „Brestovsko“ Kiseljak (Projekt konstrukcije) Osnovna škola Bakšaiš Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor) Osnovna škola „Krnjeuša“ Bosanski Petrovac (Projekt konstrukcije i nadzor) Osnovna škola „Ivanjska“ Bosanska Krupa (Projekt konstrukcije i nadzor) Potporni zid katoličkog groblja „Križ““ Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor) Parohijska kuća srpske pravoslavne crkve Bihać – Investitor: Gaus d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije) Katolička crkva „Križ“ Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor) Proizvodna hala i skladište Robni promet d.o.o. Bihać – Investitor: Aqua d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije) Nadstrešnice za auta Pivovara Bihać (Izvedbeni projekt) Viša medicinska škola Bihać (Projekt konstrukcije) Tvornica madraca Cazin – Investitor: (Glavni projekt i nadzor) Skladište eksploziva „Huremagić“ Cazin – Investitor: Huremagić d.o.o. (Glavni projekt) Fabrika rezervnih dijelova Bosanska Krupa (Glavni projekt) Klizište „Halkići“ Bosanska Krupa (Prijedlog sanacije) Poslovni centar „Klostermajer Majdan“ Bosanska Krupa – Investitor: Klostermeier d.o.o. (Glavni projekt) Stambena zgrada u Ključu – djeljena zgrada sa tri sprata (Izvedbeni projekt) Poslovni centar „Interkeramika“ Bihać – Investitor: INTERKERAMIKA d.o.o. Bihać (Glavni projekt) Uljara „Konzum“ Bihać – Investitor: Uljara Konzum d.o.o. (Glavni projekt proizvodne hale) Pilana „Radić“ Bosanska Krupa (Glavni projekt)Rekonstrukcija autobusne stanice „Unatrans“ Bihać – Investitor: Citrus d.o.o. (Projekt konstrukcije) Regionalni put „Bosanska Krupa – Šabići“ Bosanska Krupa (8 km) (Glavni projekt) Regionalni put „Mahmići – Tromeđa – Bužim“ Bosanska Krupa (Glavni projekt) Poslovno stambeni objekt „LASER“ Sarajevo (Projekt konstrukcije) Poslovno stambeni objekt „Laser Bi“ Bihać (Projekt konstrukcije) Poslovni kompleks „Pretis“ Vitez (Projekt konstrukcije) Dječiji vrtić „Park“ Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor) Apoteka „Edita“ Bihać – Investitor: Apoteka EDITA (Glavni projekt i nadzor) Apoteka „Tia“ Bihać – Investitor: Apoteka Tia (Projekt konstrukcije) Salon namještaja Bihać (Projekt konstrukcije) Benzinska pumpa „Ibrahimović“ Bosanska Krupa – Investitor: Ibrahimović d.o.o. (Glavni projekt i nadzor) Benzinska stanica „Baštra“ Bosanska Otoka (Glavni projekt i nadzor) Benzinska stanica i skladište Bau Centar „Čavkunović“ Bosanska Krupa – Investitor: Čavkunović d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor) Benzinska stanica i skladište „Čavkunović“ Ključ – Investitor: Čavkunović d.o.o. Bihać (Glavni projekt) Poslovno stambeni kompleks „PANACHE“ Bihać – Investitor: PANACHE d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor) Poslovno stambeni objekt EUROING (Glavni projekt i nadzor)Kanalizacioni system – Kompletna gradska mreža sa pumpnim stanicama u gradu Jalo, pokrajina Al Wahat – Libya ( 31.2 km) ; Investitor: Drzava Libya Kanalizacioni sistem – potisni cjevovod sa pumpnim stanicama I vjetrnicima za ublažavnje hidrauličkih udara u dužini od 12.5 km, od grada do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; Investitor: Drzava Libya Kanalizacijoni sistem – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje se satoji od 16 bazena sa različitim nivoima I zapreminama. Sistem prilagođen pustinjskim uvjetima. Kapacitet 4000 m3 na dan za grad Jalo (GIALLO) – Al Wahat – Libya ; Investitor: Država Libya Vodovodna mreža – kompletna vodovodna mreža u gradu Jalo uz rekonstrukciju postojeća 4 vodotornja I izgradnju 4 nova. Grad Jalo –Pokrajina Al Wahat – Libya; Investitor: Drzava Libya Vodovodna mreža – Izgradnja vodovodne linije od izvorišta u pustinji do rezorvoara u gradu dužine 37 km. Material UPVC DN 315, NP 10 Bar. Region Al Wahat – Libya; Investitor: Drzava Libya Vodovdna mreza – rekonstrukcija postojećih pumpnih stanica na početku I kraju vodovodne linije 37 km. Pumpna stanica u gradu napaja jos 2 grada Ogla & Auzelja. ; Investitor: Drzava Libya

Osim navedenih projekata, postoje mnogi projekti koji nisu na popisu, u kojima smo direktno učestvali davajući potporu u dizajnu, nadzoru i radovima, kao i konsultacijama u polju stambenih, vojnih kompleksa, drenažnih sistema, kolektora i drugih inžinjerskih radova i građevina.