Euroing d.o.o. posjeduje rješenje Federalnog Ministarstva za prostorno uređenje i građenje za obavljanje Stručnih poslova iz oblasti Zaštite od požara prema Zakonu o požaru i vatrogastvu (Službene Novine FBiH 64/09) i to za slijedeće poslove:

a. Izrada procjene ugroženosti lokacije od požara,
b. Izrada plana zaštite od požara iz člana 21. stav 3. i član 22. i 45. Zakona,
c. Izrada elaborata zaštite od požara iz člana 31. stav 3. i člana 32. stav 2. Zakona,
d. Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
e. Izrada općih akata zaštite od požara,
f. Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
g. Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za objekte.

Zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji BiH koji je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju i funkcioniraju u okviru tog sistema, a vrši se na način predviđen zakonom.

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara i okoliša.

Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za Federaciju BiH, kanton, grad i općinu, a ostvaruje se na način predviđen zakonom, podzakonskim propisima donešenim na osnovu ovog zakona i međunarodnim tehničkim normativima i standardima koji važe u Bosni i Hercegovini, a koji se odnose na mjere zaštite od požara predviđene zakonom.

Nitko nema pravo da svojim materijalnim dobrima i svojim postupcima, neprovođenjem mjera zaštite od požara propisanih zakonom i drugim propisima, dovodi u opasnost od požara tuđi život, zdravlje i materijalna dobra.

Svako fizičko lice ima pravo na zaštitu svog života i zdravlja od požara koja se osigurava u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba