Euroing d.o.o. posjeduje rješenje Federalnog Ministarstva za Poljoprivredu, Vodoprivredu i Šumarstvo za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za vodne objekte propisane u Pravilnika, i to za slijedeće:

a. Prethodna vodna saglasnost,
b. Vodna saglasnost,
c. Vodna dozvola.

Aktivnosti za koje su uvijek potrebni vodni akti:

Vodni akti: predhodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola, moraju se pribaviti za svako korištenje vode koje prelazi obim opće upotrebe, bez obzira na njihove uticaje na slijedeće aktivnosti:

1. zahvatanje vode u svim privrednim granama i djelatnostima, a naročito za: industriju i energetiku, poljoprivredu, vodosnadbijevanje, uslužne djelatnosti koje u tehnološkom postupku koriste vodu, turističke djelatnosti,
2. ispuštanje otpadnih voda u površinske vode,
3. indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode,
4. vještačko prihranjivanje podzemnih voda,
5. vađenje materijala iz vodotoka,
6. izgradnju objekata za iskorištavanje hidroenergije,
7. trajno podizanje razine vode i kao rezultat toga plavljenje normalno suhog zemljišta,
8. izgradnju objekata za zaštitu od poplava,
9. izgradnju saobraćajnica (cestovnih i željezničkih), uključujući i šumske puteve,
10. izgradnju mostova i drugih objekata iznad vodotoka ili u vodotoku,
11. izgradnju ili uređenje deponija otpada.

Prethodna vodna saglasnost je vodni akt kojim se odlučuje o postojanju uslova za ostvarenje prava na vodu podnosioca zahtjeva, kao i način ostvarivanja tog prava, te uslovi kojima mora udovoljiti dokumentacija za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju građenjem, a mogu trajno, privremeno ili povremeno uticati na promjenu režima voda.

Prethodna vodna saglasnost pribavlja se u postupku izdavanja okolinske dozvole, odnosno urbanističke saglasnosti.

Vodna saglasnost utvrđuje da li je dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa prethodnom vodnom saglasnosti, propisima o vodama i planskim dokumentima za pripadajuće vodno područje.

Za dobijanje vodne saglasnosti prilaže se sljedeća potrebna dokumentacija:

1. podaci o izdatoj okolinskoj dozvoli, urbanističkoj saglasnosti i prethodnoj vodnoj saglasnosti ili kopije izdatih rješenja,
2. investicijsko – tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa uvjetima iz prethodne vodne saglasnosti, propisima o vodama i planskim dokumentima,
3. odobrenje operatora vodovodnog odnosno kanalizacionog sistema za priključak na isti.

Vodnu dozvolu je potrebno pribaviti za sve objekte i aktivnosti za koje je propisano izdavanje vodne saglasnosti.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba