Stalni nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjenja ugovornih obaveza Izvođača radova iz Ugovora sa Investitorom i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obaveza.

Stalni nadzor u pogledu ispunjenja ugovornih obaveza Izvođača i Investitora sastoji se od kontrole:

* održavanja rokova isporuke izvođenja radova,
* izvođenja radova prema projektima,
* kvalitete radova.

Stalni nadzor još obuhvata:

* stručno tehničke poslove u vezi uvođenja Izvođača radova u posao,
* potpisivanje zapisnika o uvođenju izvođača u posao,
* kontrolu izvođenja svih radova na izgradnji objekta, prema odobrenom projektu i pružanje potrebnih objašnjenja i uputa u pogledu tumačenja projektne dokumenacije,
* kontrolu kvaliteta materijala, opreme i svih izvedenih radova u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju, važeće standarde i normative,
* praćenje ugovorene dinamike izvođenja radova,
* kontrola i ovjera gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik i građevinska knjiga),
* kontrola i ovjera privremenih, obračunskih i okončane situacije za izvedene radove,
* priprema podataka i učešće u tehničkom prijemu,
* učešće u izradi konačnog obračuna izvedenih radova.

Nadzor nadzire izgradnju građevine iz ovog međusobnog Ugovora Investitora i Izvođača u skladu sa tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne dokumentacije i Građevinse dozvole, u svemu prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju USKa i FBiH i drugim posebnim propisima i pravilima struke.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba