Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu

Obuka uposlenika za rad na siguran način u skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti na radu („Sl. List SRBiH“ broj 22/90). Uposlenici pohađaju obaveznu nastavu nakon čega polažu test iz prethodne nastave.

Uposlenici koji uspješno završe obuku, dobivaju adekvatno uvjerenje.

Obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara

Osposobljavanje zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara se izvodi u skladu sa Programom obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ broj: 59/10) kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast te u skladu sa članom 128 Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 65/09) .

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba